Uvodnik

 

Od javno finančne uravnoteženosti do trajnostnega razvoja

 

Slovenski parlament je z zapisom zlatega fiskalnega pravila v ustavo določil, da lahko od leta 2015 javna poraba preseže javne prihodke le v izjemnih primerih. Čeprav je uravnotežen proračun dobra novica za prihodnje rodove, ostaja velik dvom glede tega, kako bo proces uravnoteženja javnih financ v resnici izveden. Katere javne storitve bodo našim otrokom še vedno na voljo? Kako bodo zaslužili za preživetje? Trenutno je brez zaposlitve 25 % mladih, obeti pa niso dobri. Sprašujemo se tudi, v kakšnem stanju bo naše okolje? Suše in poplave so vse bolj pogoste, plodna kmetijska zemljišča vse bolj pozidana, izrabljamo lignit, kot da jutri ne obstaja.

 


 

Aktualno v Planu B za Slovenijo

 

Odziv na prvi osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij

 

V zadnjih tednih je mreža Plan B za Slovenijo pripravljala odziv na prvi osnutek Programa državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014- 2017 (t.i. DRPi). Na vabilo za posredovanje pripomb in predlogov se je odzvalo le nekaj članic mreže Plan B.

 

Les kot razvojna priložnost v Regionalnem razvojnem programu Notranjsko – kraške regije

 

Sredi maja sta Slovenski E-forum in Regionalna razvojna agencija Notranjsko – kraške regije v Postojni pripravila posvetovanje na temo, kako izkoristiti naravno obnovljivo surovino les kot razvojno priložnost.

 

Pripombe na predlog Uredbe o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditve državnega pomena

 

Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta oddali pripombe Ministrstvu za infrastrukturo in prostor na predlog »Uredbe o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena«, ker po njihovem mnenju prinaša dodatno zmedo in nejasnosti v že tako kompleksen in nepregleden sistem prostorskega načrtovanja, nujno potrebna jasna razmejitev med občinskim in državnim prostorskim načrtovanjem pa postaja nejasnejša.

 

Ukrepi za umirjanje prometa rešujejo življenja

 

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP), ki deluje v okviru Plana B za Slovenijo, in Skupini za mobilnost Mreže za prostor (MZP) pozivajo državo in občine, da pričnejo sistematično in odločno uvajati ukrepe za umirjanje prometa. V javni razpravi, ki je sledila hudi nesreči v Ljubljani (v njej sta v začetku maja umrli dve peški), je bila namreč po njihovem mnenju povsem spregledana vloga cestne infrastrukture, ki z ukrepi za umirjanje prometa dokazano preprečuje tovrstne nesreče ali pa njihove posledice znatno omili.

 


 

 

Iz dejavnosti članic mreže

 

Kampanja podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic

 

28 nevladnih organizacij je v okviru Spletne skupnosti za aktivno državljanstvoTretji člen konec aprila začelo z zbiranjem podpisov proti lovu ogroženih vrst ptic. Poziv je nastal kot odgovor civilne družbe na aktualne predloge za spremembo Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Ti med drugim vsebujejo podaljšanje obstoječih lovnih dob in razširitev seznama lovnih vrst z osmimi vrstami ptic, ki so v Sloveniji zavarovane, kar pet od teh pa najdemo na Rdečemu seznamu ogroženih gnezdilk Slovenije.

 

Zaključek izobraževanja in podelitev priznanj Organizator podnebnega varstva

 

Slovenski E-forum je na zaključni slovesnosti ob prisotnosti evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika podelil priznanja udeležencem izobraževanja za organizatorje podnebnega varstva. Projekt CLIPMA (Training Course for Local Climate Protection Managers in Central Europe) – Organizator podnebnega varstva, je namenjen usposabljanju občinskih uradnikov, nosilcev političnega odločanja na lokalni ravni in strokovnjakov, ki delujejo na občinski ravni, za učinkovito vodenje lokalnih projektov na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

 


 

Pravni kotiček

 

Skromnost okoljske sodne prakse je povezana tudi s problemom stroškov

 

Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija) določa, da imajo organizacije, ki izpolnjujejo posebne pogoje po notranjem pravu države, dostop do upravnih in sodnih postopkov, ki se nanašajo na okolje. Take organizacije so v Sloveniji nevladne organizacije (društva, zavodi in ustanove), ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja (trenutno jih je 16) in društva, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave (trenutno jih je 28).

 

 

Posvet »Canis lupus – pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji«

 

Sredi maja je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključni posvet »Canis lupus – Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji«. Na dobro obiskanem posvetu so študentje Pravne klinike za varstvo okolja iz Pravne fakultete v Ljubljani predstavili svoje ugotovitve glede pravnih problemov varstva volkov v Sloveniji in delo, ki so ga opravili za odpravo ugotovljenih problemov.

 

Umik sprememb Energetskega zakona iz zakonodajnega postopka

 

Vlada je umaknila« Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (2012-2430-0055)«  iz zakonodajnega postopka. Predlagatelj bo pripravil nov Energetski zakon, ki naj bi na sodoben način urejal področje energetike ter v celoti uskladil vsebino zakona s pravom EU.

 


 

Napovednik

 

Letno srečanje članic mreže Plan B za Slovenijo

 

Srečanje oziroma zbor članic mreže Plana B za Slovenijo bo potekal v 13. junija. Na srečanju se bodo udeleženci posvetili odprtim zadevam, ki so se pokazale v prvem letu delovanja formalne mreže, v drugem delu pa se bodo osredotočili na prihodnje delovanje mreže. Čas bo tudi za druženje in povezovanje članic. Na srečanje so vabljene tudi kandidatke za pristop k mreži.

KDAJ: 13. junij
KJE: posestvo Trnulja, Črna vas, Ljubljana
KONTAKT: Nina Tome, 05 907 13 34, nina.tome@umanotera.org

 

 

Mentorstvo na področju spodbujanja vključevanja v civilni dialog za članice mreže Plan B

Mentorstvo je namenjeno usposabljanju članic mreže za sodelovanje v procesih odločanja. Izvedeno bo skozi vodenje organizacij pri njihovem vključevanju v izbran konkreten proces odločanja. V okviru mentorstva bodo obravnavane naslednje teme: nacionalni / evropski zakonodajni /odločevalski procesi, iskanje informacij, prepoznavanje in analiziranje akterjev, priprava stališč, predstavljanje stališč, strategija vplivanja na procese ipd.

 

Pravno svetovanje za nevladne organizacije

 

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC v okviru mreže Plan B za Slovenijo izvaja pravno svetovanja na področju varstva okolja za člane mreže ter druge nevladne organizacije in lokalne pobude s področja varstva okolja. Kontakt: 01 521 18 88 ali pic@pic.si .