V Planu B za Slovenijo - mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj smo združene nevladne organizacije, ki trajnostni razvoj razumemo kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

 

Poslanstvo mreže

Mreža je glas svojih članic. Osredotoča se na vplivanje na politike in na izvrševanje ter ocenjevanje dogovorjenih politik. Stremi k učinkovitosti z združevanjem znanja z reprezentativnostjo, aktivno udeležbo svojih članic in grajenjem koalicije. Deluje izključno v dobrobit celotne družbe.

Mreža Plan B za Slovenijo je partnerstvo nevladnih organizacij za:

skupno oblikovanje in zastopanje stališč;
krepitev glasu nevladnih organizacij ter skupno nastopanje na specifičnih temah;
vzpostavljanje in vzdrževanje sistemskega dialoga z oblastmi ter ostalimi organi na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni;
prispevanje k reševanju ključnih okoljskih problemov;
sodelovanje z drugimi mrežami v državnem in mednarodnem prostoru ter
zbiranje in posredovanje informacij o relevantnih temah.

Mreža svoje delovanje omejuje na področje civilnega dialoga in na izbrana vsebinska področja.

 

Načela delovanja mreže

 

neodvisnost od političnih, gospodarskih in verskih organizacij,
transparentnost,
demokratičnost,
medsebojno spoštovanje,
strokovnost in celovitost,
fleksibilnost in odzivnost ter
medsebojna podpora med članicami.

 

Ustanovna listina mreže Plan B za Slovenijo

 

Pravila delovanja mreže Plan B za Slovenijo

 

Strategija mreže Plan B za Slovenijo 2016 - 2020

 

Strategija mreže Plan B za Slovenijo 2020 - 2024 

 

Mrežo koordinira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj:

Kontakt: Polona Valič, koordinatorka mreže, 05 907 13 35, polona@umanotera.org

 

 

V procesu vzpostavljanja mreže smo izvedli dve raziskavi:

 

Analiza delovanja evropskih in nacionalnih mrež okoljskih nevladnih organizacij v državah EU (povzetek):

Analiziranih je bilo deset mrež okoljskih nevladnih organizacij – tri, ki delujejo na evropskem nivoju in sedem, ki delujejo na nacionalnem. Mreže prispevajo h krepitvi nevladnih organizacij (NVO), saj nudijo izmenjavo informacij, znanj, dobrih praks in lažje iskanje potencialnih projektnih partnerjev. Prednosti povezovanja v mreže je mnogo - boljši dostop do informacij, strokovnega znanja in finančnih virov, večja učinkovitost, multiplikacijski učinek, ki povečuje doseg in vpliv članskih organizacij, solidarnost in podpora ter večja prepoznavnost določenih vprašanj, dobrih praks, premalo zastopanih skupin itd.

 

Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij s strani državnih virov:

Namen je bil najti in izbrati nekatere dobre prakse sistemskega financiranja okoljskih NVO v evropskih državah, ki bodo služile kot osnova za prenos v slovenski prostor - za vzpostavev sistemskega sofinanciranje okoljskih NVO v Sloveniji, ki bo omogočil ne samo obstoj, ampak tudi nadaljnji razvoj tega pomembnega stebra zdrave demokratične družbe. Glavni spoznanji pregleda sta, da imajo evropske države sistemsko financiranje okoljskih NVO urejeno izjemno neenotno, a da kljub neenotnosti obstaja veliko bogastvo potencialnih virov financiranja, ki lahko dobro služijo kot osnova za prenos v slovenski prostor.