V okviru mreže Plan B za Slovenijo deluje deset delovnih skupin:

 

Podnebna politika

Skupino sestavljajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju podnebnih sprememb ter si prizadevajo za učinkovite politike in predpise za njihovo naslavljanje na nacionalni in evropski ravni.

 


Ekološko kmetijstvo in samooskrba

Skupino sestavljajo zainteresirane NVO, ki delujejo na presečnem področju kmetijstva in varstva okolja.


Trajnostna energetika 

Skupino sestavljajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.


Koalicija za trajnostno prometno politiko

Koalicija združuje zainteresirane posameznike iz različnih strokovnih področij trajnostnega prometa.

koordinator skupine: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

 

 

• Zeleni razvojni preboj

Vključevanje v procese sprejemanja strateških razvojnih dokumentov Slovenije in v postopek programiranja v Sloveniji in na ravni EU.


Okoljevarstveno pravno varstvo

Delovna skupina pravne vidike posameznih problemov obravnava v ožjem krogu, potem a predlaga mreži morebitne potrebne skupne korake v smeri pravnega ukrepanja.

 

Učinkovita raba virov in odpadki

Namen delovne skupine je vzpostavitev strateškega partnerstva med javnim, nevladnim in raziskovalno-akademskim sektorjem, ki je ključno za prehod Slovenije na trajnostno rabo naravnih virov. Delovna skupina spremlja proces razvoja krožnega gospodarstva in nacionalni program preprečevanja odpadkov.

 

• Varstvo narave

Delovna skupina si prizadeva za usklajevanje stališč mreže do ključnih naravovarstvenih politik v Sloveniji in s svojim delom poskuša vplivati na to, da bo naša država izboljšala svoj odnos do ohranjanja narave.

 Financiranje okoljskih nevladnih organizacij 

Cilj je zagotoviti sistemsko in projektno financiranje vseh nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja okolja in narave v Sloveniji.

• Okolje - zdravje

 

Delovne skupine delujejo po pravilniku delovanja delovnih skupine mreže.