Ljubljana, 23. december 2020 - V mreži Plan B za Slovenijo smo pripravili odziv na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je v javno razpravo dalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Naš odziv se dotika naslednjih vsebin:

- Močno pozdravljamo prepoved postavitve reklamnih panojev ali izvajanje drugih oblik oglaševalske dejavnosti na kmetijskih zemljiščih.

- Podajamo pobudo, da se nov instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč ob spremembah kmetijskih zemljišč v stavbna bolje opredeli.

- Nasprotujemo diskriminaciji malih kmetijskih gospodarstev.

- Predlagamo boljše razmerje pri določanju upravičene površine za travniške sadovnjake.

- Predlagamo, da se predkupno pravico za naravovarstveno pomembna kmetijska zemljišča uredi tako, da ima predkupno pravico tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki na svojih zemljiščih že uveljavlja prakso sonaravnega kmetijstva .

- Nasprotujemo omogočanju raziskav mineralnih surovin na kmetijskih zemljiščih.

- Nasprotujemo širjenju nabora objektov in posegov v prostor, ki jih lahko lokalna skupnost v svojem prostorskem aktu dopusti na kmetijskih zemljiščih.

 

 

Pri pripravi odziva so sodelovale članice mreže:

- Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja,

- Inštitut InTerCeR,

- Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,

- Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in

- Slovensko odonatološko društvo.

 

Odziv si lahko preberete tukaj.