Projekt Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 2020 – 2024

 

Projekt vodi in mrežo koordinira: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Kontakt: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si

 

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata EKO SKLAD, j.s. in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, in sicer v okviru Javnega razpisa NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora (objavljen v Uradnem listu št. 80/19, z dne 27.12.2019), in sicer v višini 400.000 EUR. Za mnenja, predstavljena na dogodkih, ki jih organiziramo v okviru Podnebnega programa in v dokumentih, ki nastanejo v okviru Podnebnega programa, so izključno odgovorni avtorji dokumentov in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

 

 

O podnebnem programu mreže Plan B za Slovenijo

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje presega področje posameznega sektorja in posega na številna področja delovanja družbe in življenja ljudi. Pogoj za njihovo uspešno naslavljanje je vključevanje čim širšega kroga družbenih deležnikov. Zato je strokovna raznolikost članic mreže, ki s svojimi dejavnostmi tudi naslavljajo velik nabor ciljnih skupin, ključnega pomena za uspešno izvedbo podnebnega programa mreže v obdobju 2020-2024.

 

Mreža Plan B za Slovenijo s tem predstavlja zametek modelne povezave organizacij iz različnih sektorjev, ki je potrebna za naslavljanje izziva podnebnih sprememb.

 

Še posebej izpostavljamo, da mreža vključuje nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki so ključna za prilagajanje na podnebne spremembe: urejanje prostora, kmetijstvo, ohranjanje narave (vključno z gozdom), zdravje, humanitarna dejavnost.

 

Strateške usmeritve Podnebnega programa

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo 2020-2024 naslavlja problem blaženja podnebnih sprememb, ki so posledica človekovih dejavnosti in prilagajanja na njihove neizogibne posledice. Z leta 2015 ratificiranim Pariškim sporazumom se je mednarodna skupnost zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP) s ciljem ohranitve dviga povprečne globalne temperature znatno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. Zadnje poročilo Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) o vrzeli med sedanjimi in ocenjenimi bodočimi emisijami TGP ter količino emisij, ki bi vodila k doseganju cilja Pariškega sporazuma (Emissions Gap Report (2019)), kaže, da globalni skupnosti še ni uspelo zaustaviti rasti globalnih emisij in da je vrzel velika. Izhodišče Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo je, da so zdaj potrebne celovite strukturne spremembe za povečano in pospešeno zmanjševanje emisij, ki morajo biti oblikovane tako, da bodo prinesle celovite koristi za človeštvo in planetarne sisteme, ki podpirajo življenje, ter spremembe v delovanju organizacij in ravnanju posameznikov.

 

Mreža Plan B za Slovenijo združuje večino strokovnih NVO, ki v Sloveniji delujejo na področju vplivanja na politike blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Prvi cilj v strategiji mreže za obdobje 2020-2024 (strateška usmeritev) je zato učinkovito izvajanje Pariškega sporazuma ob hkratnem ohranjanju biodiverzitete, kar bo mreža dosegala s/z:

 

  • sooblikovanjem politik - zagovorništvom,
  • informiranjem in ozaveščanjem,
  • izobraževanjem in usposabljanjem s prenosom znanja in praks,
  • medsektorskim povezovanjem in sodelovanjem ter
  • nadzorom nad izvajanjem politik (“watchdog”).

 

Strateške usmeritve Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo so osredotočene na vključevanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP in prilagajanje podnebnim spremembam v vse politike na vseh ravneh v vse sektorje (“climate mainstreaming”), tako da vse politike in ukrepi prispevajo k ciljem blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam (“climate proofing)”, ter njihovo učinkovito izvajanje, ob hkratnem ohranjanju in izboljšanju biodiverzitete in stanja okolja ter previčnemu prehodu v trajnostno, podnebno nevtralno družbo.

 

Poročila o izvajanju Podnebnega programa mreže:

1. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 18. 5. 2020 do 28. 12. 2020 in finančno poročilo >>>

2. Pregled izvedenih aktivnosti v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo v obdobju od 28. 12. 2020 do 18. 5. 2021 in finančno poročilo >>>