Mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij je bila vzpostavljena v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, ki je v dveh fazah potekal od leta 2009 do 2012. Tretja faza projekta z imenom Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je potekala med leti 2012 in 2014 in četrta faza v obdobju med 20.6.2014 in 31.8.2015. 

 

V aktualnem obdobju kohezijske politike se je nova faza projekta Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj pričela izvajati 1.11.2015 in se bo zaključila 30.4.2019. Izvaja se v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev. Projekt je sofinanciran v višini 264.992,71 evrov, od tega 80 % iz Evropskega socialnega sklada EU in 20 % s strani Ministrstva za javno upravo.

 

Projekt vodi in mrežo koordinira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj:

Kontakt: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si

 

Povzetek projekta Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj 2015 - 2019

 

Slovenija je ponovno odprla proces oblikovanja Strategije razvoja Slovenije, kjer se bo pokazalo, do kakšne mere bo stopila na pot zelenega razvojnega preboja (promet, energija, zelena proračunska reforma). Pri oblikovanju državne politike pa bo s sledenjem procesov in vplivanjem nanje sodelovala tudi civilna družba, zlasti nevladne organizacije (NVO).

 

Čeprav Slovenci zdravo okolje uvrščamo med svoje najpomembnejše vrednote, pa pristojno ministrstvo okoljskim prizadevanjem nevladnih organizacij namenja le 0,07 % vseh državnih sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji (po podatkih iz leta 2013). Delovanje okoljskih nevladnih organizacij je zaradi neustreznih pogojev financiranja resno ogroženo.  Kljub pomembni vlogi v družbi, veliki podpori in zaupanju javnosti, Slovenija ne skrbi za svoje okoljske organizacije, s čimer je jasen tudi odnos države do okolja in trajnostnega razvoja. Nezavidljiv materialni položaj nevladne organizacije kadrovsko klesti in ogroža njihov obstoj. Priča smo kadrovski podhranjenosti, odtekanju znanj in nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela. Zato je ena izmed ključnih aktivnosti v projektu kampanja za financiranje okoljskih NVO, ki povezuje vse specifične cilje javnega razpisa.

 

Projekt Mreža Plan B za Slovenijo bo s povezovanjem, usposabljanjem in krepitvijo slovenskega okoljskega nevladnega sektorja in njegove vloge v okolju, pomembno prispeval k oblikovanju bolj kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih politik (širše) ter k usposobljenosti in trajnosti nevladnega sektorja (ožje). 

 

Mreža bo v okviru delovnih skupin spremljala in se vključevala v aktualne normativne procese na nacionalni in EU ravni (SRS, NPVO, OP-TGP, Energetski koncept Slovenije, itd.) ter ozaveščala javno upravo, javnost in gospodarstvo o okoljskih problematikah in vlogi ter pomenu NVO. Organizacijam iz nevladnega sektorja in drugim zainteresiranim deležnikom bo nudila platformo za aktivno participacijo v razpravi o ključnih razvojnih vprašanjih. 

 

Za okrepitev organizacijskega razvoja mreže bodo v okviru projekta organizirana usposabljanja na področjih, kjer je potrebna izboljšava. Mreža bo svojim članicam tudi v prihodnje nudila podporne storitve ter prostor za usklajevanje stališč ter strokovno usposabljanje in usposabljanje za zagovorništvo. 

 

Mreža bo v sodelovanju z Mrežo za prostor nadgradila analizo prenosa javnih storitev, ki je ena izmed možnosti za zagotavljanje trajne finančne stabilnosti NVO. 

 

 

Projekt se izvaja v konzorciju naslednjih partnerjev:

- Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,

- Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC,

- Ekologi brez meja

 

Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo še organizacije:

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp,

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija

Focus, društvo za sonaraven razvoj,

Inštitut za trajnostni razvoj

 

Vrednost projekta: 264.992,71 EUR

Finančna konstrukcija projekta 2015 - 2019

Poročilo projekta Plan B za Slovenijo 2015 - 2019

 

Pretekli projekti

 

Namen Plana B za Slovenijo – Pobude za trajnostni razvoj med letoma 2009 in 2010 je bil oblikovanje mreže slovenskih okoljskih nevladnih organizacij, ki bodo skupaj z ostalimi zainteresiranimi deležniki oblikovale široko civilnodružbeno platformo za trajnostni razvoj Slovenije. Primarni cilj projekta je bil podpreti dolgoročno trajnostno delovanje okoljskih NVO v Sloveniji ter okrepiti usposobljenost okoljskih NVO v Sloveniji s: (a) spodbujanjem njihove aktivne vloge v demokratičnih procesih oblikovanja politik, kakor tudi pri monitoringu izvajanja politik in (b) spodbujanjem njihovega sodelovanja in partnerstva. Sekundarni cilj projekta je bil izboljšati zavedanje državljanov ter spodbuditi njihovo angažiranje v okoljsko naravnanih javnih zadevah.

 

V okviru projekta so potekali naslednji sklopi aktivnosti:

  • Informiranje, mreženje, sodelovanje ter povezovanje nevladnih organizacij z določenega vsebinskega področja na nacionalni in EU ravni
  • Zagotavljanje strokovnih usposabljanj/izobraževanj za člane mreže ter druge NVO iz istega vsebinskega področja
  • Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam
  • Promocija vsebinskega področja, politik, programov ter skupnih aktivnosti mreže NVO z namenom ozaveščanja širše ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih na določenem vsebinskem področju ter vlogi in pomenu NVO

  

Cilj mreže Plana B za Slovenijo je razviti in krepiti njene kapacitete ter njene vloge v okolju, da bi lahko nevladne organizacije v civilnem dialogu čim bolj celovito in kakovostno pokrile vsa področja trajnostnosti: gospodarsko, družbeno in okoljsko. Projekt je organizacijam iz nevladnega sektorja in drugim zainteresiranim deležnikom v drugem delu izvedbe nudil platformo za aktivno participacijo v razpravi o ključnih razvojnih vprašanjih ter ozaveščanje javnosti o problematikah trajnostnega razvoja in vlogi in pomenu NVO. Vidnih rezultatov na projektu je bilo mnogo. Od oprijemljivih (med drugim: Plan B za Slovenijo 3.0 in Primerjalna analiza volilnih programov strank z vidika trajnostnega razvoja, konkretni nastavki za sofinanciranje okoljskih NVO s strani državnih virov in za delovanje formalno vzpostavljene mreže ter izvedene mrežne delavnic in mrežno svetovanje) do tistih bolj neotipljivih, ki so posledica petletnega stalnega udejstvovanja na tem področju. Tekom projekta je bil namreč opazen velik napredek; na eni strani posamezne nevladne organizacije vedno bolj prepoznavajo prednosti in koristi povezovanja, na drugi pa odločevalci mrežo vedno bolj prepoznavajo kot legitimnega in povezanega predstavnika okoljskega nevladnega sektorja.

 

Leta 2012 se je mreža okoljskih nevladnih organizacij formalizirala in se preimenovala v Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Največja moč in vplivnost vseh okoljskih NVO v Sloveniji izhaja iz povezovanja ter sinergijskih učinkov njihovega delovanja in skupnega nastopanja. Mreža Plan B za Slovenijo je tista struktura, ki omogoča uveljavljanje civilnega dialoga in krepi usposobljenost okoljskih NVO, da lahko učinkoviteje delujejo na področju trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva ter z zagotavljanjem civilnega dialoga uspešno vplivajo na okoljske in strateške politike v Sloveniji. Mreža služi tudi kot povezovalno telo tudi s splošno javnostjo, privatnim sektorjem, državnimi inštitucijami, mediji, itd. z organizacijo posvetov, srečanj in izvedbo različnih projektov, usposabljanj in izobraževanj.

 

  • Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj - JR 2009-2010: Pogodbena vrednost: 159.800,30; višina realiziranih sredstev 159.800,30
  • Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj - JR 2010-2012: Pogodbena vrednost: 159.997,03; višina realiziranih sredstev 156.927,70
  • Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj - JR 2012-2014: Pogodbena vrednost 149.986,95; višina realiziranih sredstev 147.127,07; Poročilo projekta 2012-2014
  • Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj - JR 2014-2015: Pogodbena vrednost 99.990,71; višina realiziranih sredstev 99.990,71 

 

Povezave

 

Ministrstvo za javno upravo

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji